Prospectum.cz
Prospectum Prospectum Prospectum Prospectum
Strona główna / Wiadomości / Ulgi i podatki w latach 2017-2018

Ulgi i podatki w latach 2017-2018

wtorek, 23 Maj 2017

W 2017 roku doszło do wyraźnych zmian w przepisach dotyczących rozliczeń i podatków od osób fizycznych. Największa zmiana dotyczy 2018 roku. U osób korzystających z ryczałtowej formy kosztów, dochodzi do wyraźnego obniżenia maksymalnej kwoty ryczałtu. Równocześnie zostały przywrócone ulgi podatkowe, wcześniej niedostępne dla osób rozliczających się ryczałtem.

Ulgi i podatki w latach 2017-2018

W rozliczeniu podatku za 2017 rok podatnik będzie miał możliwość skorzystania z dotychczasowej wysokości ryczałtu. Jeśli jednak zdecyduje się na skorzystanie ze stawki obowiązującej w 2018 roku będzie miał możliwość już teraz skorzystania z wszystkich ulg.

Klientom korzystającym z ryczałtowej formy rozliczenia, a których roczny przychód wyrażnie przekracza 1.000.000,- koron (~ 150 tys. złotych) sugerujemy możliwość rozdzielenia dochodów na małżonkę(-a) lub partnerkę(-a) i założenie drugiej działalności.

Od 2018 roku obowiązywać będą następujące limity kosztów nieewidencjonowanych (ryczałtu):

 • 800 tys. koron (80% z 1 miliona) u działalności rzemieślniczych i rolnych
 • 600 tys. koron (60% z 1 miliona) u nieregulowanych
 • 400 tys. koron (40% z 1 miliona) u wolnych zawodów regulowanych przez przepisy odrębne (lekarze, prawnicy itp.)
 • 300 tys. koron (30% z 1 miliona) u wynajmu

Ta nieprzyjemna zmiana została skompensowana możliwością odliczenia wszystkich ulg podatkowych, które były dotąd dostepne tylko dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych. Doszło również do wyraźnego zwiększenia wysokości ulg podatkowych.

Ulgi obniżające podstawę opodatkowania

Ulgi obniżające podstawę opodatkowania, znane są również jako kwoty wolne od podatku. Ustawa o podatku dochodowym wymienia ich kilka.

1. Darowizny oraz oddanie krwi

Darowizny w formie przekazu pieniężnego lub daru materialnego przekazane fundacjom czy stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, ale także Policji, Straży Pożarnej czy partiom politycznym obniżają podstawę opodatkowania.

Jako darowiznę można też odliczyć zakup osobom niepełnosprawnym środków zdrowotnych nad ramydofinansowania ich ze środków ubezpieczenia. Warunkiem odliczenia jest, aby łączna kwota darowizny dla jednej osoby była równa lub wyższa niż 1000 koron.

Jako darowiznę o wartości 3000 koron uznaje się oddanie krwi. W przypadku darowania organów do przeszczepu od osoby żyjącej podatkowa wartość daru wynosi 20 tysięcy koron. Również 20.000 koron mogą odliczyć dawcy szpiku kostnego.

Prawo do odliczenia darowizny przysługuje również spółkom prawa handlowego.

2.Ulga odsetkowa na mieszkanie lub dom

Od postawy opodatkowania podatnik może odliczyć wartość odsetek z kredytu mieszkaniowego lub hipotecznego. Jedynym warunkiem jest, aby dom lub mieszkanie znajdowało się na terytorium Unii Europejskiej.

3. Ulga na ubezpieczenie emerytalne lub polisę na życie
Pozwala odliczyć do 24 tysięcy koron składek na ubezpieczenie emerytalne w prywatnym funduszu emerytalnym lub polisę na życie do 24 tysięcy koron (wcześniej obie kwoty wynosiły 12 tys. koron). Odliczeniu podlegają również składki płacone w zagranicznych funduszach, o ile warunki wypłaty środków są zbliżone do czeskich przepisów.

4. Składki na organizacje pracownicze i związki zawodowe

5. Egzaminy zawodowe i kwalifikacyjne
Od podstawy opodatkowania można odliczyć koszty egzaminów potwierdzających uzyskanie dodatkowego wykształcenia czy certyfikaty kompetencji zawodowych.

6. Ulgi na badania naukowe

7. Ulgi na wsparcie dla studentów


Ulgi obniżające kwotę należnego podatku

Oprócz ulg odliczanych od podstawy opodatkowania (zwanych kwotami wolnymi od podatku) bezpośredniego od należnego podatku można odliczyć różne kwoty, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej.

1. Ulga podstawowa
Ulgę podstawową wynoszącą 24840 koron może odliczyć każdy podatnik, który na terytorium Republiki Czeskiej posiada źródło dochodów z tytułu działalności gospodarczej, zatrudnienia, umów cywilnoprawnych oraz wynajmu.

2.Ulga na niepracującego małżonka
Jeżeli w danym roku podatkowym małżonek nie posiadał dochodów podlegających opodatkowaniu, tzn. takich od których mógłby sam odliczyć ulgę podstawową, jego ulgę w tej samej wysokości może odliczyć drugi z małżonków, który w całości ponosi ciężar finansowy utrzymania gospodarstwa domowego. Wysokość ulgi to 24840 koron.

3. Ulga na osobę niepełnosprawną
Ulga ta dotyczy jak podatnika tak i małżonka i wynosi od 2520 do 16140 koron w zależności od stopnia niepełnosprawności.

4. Ulga studencka
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które równocześnie studiują, a nie przekroczyły 26 roku życia mogą od podatku dodatkowo odliczyć 4020 koron. Granica wieku podnosi się do 28 roku życia w przypadku studiów doktoranckich.

5. Ulga przedszkolna.
Podatnik, który wysyła dziecko do żłobka lub szkoły może odliczyć od podatku koszty (czesne) z tym związane, ale nie więcej niż 9200 koron w skali roku.

6. Ulga na dziecko
Od należnego podatku można odliczyć również ulgę na dziecko. Jej wysokość zależna jest od ilości dzieci i wynosi:
- 13404 koron na pierwsze dziecko,
- 19404 koron na drugie dziecko, (wzrost o 3600 koron)
- 24204 koron na każde następne dziecko (wzrost o 7200 koron),
- dwukrotność kwoty na każde dziecko, które ma ciężki stopień niepełnosprawności

Za ciężki stopień niepełnosprawności uznaje się między innymi :
- utraty kończyn (w tym częściowe) lub ich ich poważne dysfunkcje,
- poważne choroby kręgosłupa i układu kostnego,
- inne chroniczne problemy ograniczające zdolność ruchową, w tym choroby układu krążenia,
- całkowita lub niemal całkowita utrata słuchu lub wzroku,
- choroby o podłożu neurologicznym lub psychiatrycznym, które ograniczają IQ poniżej 50 lub w sposób znaczny uniemożliwiają komunikację lub orientację (np. autyzm, alzheimer)

Ulga dla pracodawców

Pracodawcy, którzy zdecydują się wypłacać pracownikowi premię w postaci dopłaty do jego inwestycji w funduszy emerytalnym, mogą wliczyć premię do kosztów działalności. W ten sposób wypłacana premia nie jest wliczana do podstawy wymiary zaliczek na podatek i składki ubezpieczenia pracowników o ile nie przekracza kwoty 48 tys. koron. Jeżeli pracodawca zwolni pracownika lub zrezygnuje z tej formy wypłacania premii nie traci dotychczasowych odliczeń.

Również częściowo wolne od składek i podatku są bony żywieniowe przekazywane pracownikom.

Dodatkowe ulgi przysługują również pracodawcom z tytułu zatrudniania osób z ciężkim stopniem niepełnosprawności.

Czasopisma i gazety, a VAT

W 2017 roku dochodzi również do zmiany wysokości podatku na gazety i czasopisma z 15% na 10%.

 

Ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

Wysokość składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zależy od wysokości osiąganego dochodu, ale w większości wypadków nie może być niższa niż ustalony w ustawie próg minimalnej wysokości składki. Jednakże w określonych w ustawie sytuacjach przedsiębiorca może być zwolniony ze stawki minimalnej i będzie odprowadzać składki wg osiągniętego dochodu, nawet jeśli będą to tylko drobne kwoty.

Od minimalnej stawki ubezpiezpieczenia społecznego zwolnieni są:

 • emeryci po dojściu wieku emerytalnego oraz renciści na rencie inwalidzkiej,
 • osoby na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim,
 • osoby opiekujące się osobą niepełnosprawną do lat 10 w lekkim stopniu niepełnosprawności lub bez względu na wiek o ciężkim stopniu niepełnosprawności,
 • studenci szkoły średniej lub wyższej do 25 roku życia lub studiów doktoranckich do 27 roku życia,
 • pracownicy, członkowie organów spółek oraz otrzymujący inne stałe wynagrodzenie zatrudniony w Republice Czeskiej, otrzymujący wynagrodzenie odpowiadające przynajmniej miesięcznej stawce minimalnego wynagrodzenia, z którego pracodawca odprowadza składki.

  Od minimalnej stawk ubezpieczenia zdrowotnego zwolnieni są:

 • osoby o wysokim stopniu niepełnosprawności,
 • osobu, które osiągnęły wiek emerytalny,
 • rodzice lub opiekunowie dziecka do lat 7 lub więcej dzieci do wieku lat 15, które cały dzień, za wyjątkiem obowiązku szkolnego, opiekują się nimi, 
 • studenci szkoły średniej lub wyższej do 25 roku życia lub studiów doktoranckich do 27 roku życia,
 • osoby otrzymujące zasiłek lub emeryturę wdowią lub sierocą oraz rentę inwalidzką,
 • osoby na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim,
 • osoby opiekujące się osobą niepełnosprawną o ciężkim stopniu niepełnosprawności,
 • pracownicy, członkowie organów spółek oraz otrzymujący inne stałe wynagrodzenie zatrudniony w Republice Czeskiej, otrzymujący wynagrodzenie odpowiadające przynajmniej miesięcznej stawce minimalnego wynagrodzenia, z którego pracodawca odprowadza składki.

 

 

 

business Dane kontaktowe

Accounting & Outsourcing s.r.o.
Poděbradova 869

547 01 Náchod
Královéhradecký kraj
VAT EU: CZ08236534

Gdzie zaparkować samochód?
kliknij aby zobaczyć na mapie
+420 776 178 006 AANDO

Telefoniczny kontakt z sekretariatem:
poniedziałek - czwartek
9:00 - 15:00
piątek
9:00 - 13:00
Wizyta w biurze jest możliwa TYLKO po wcześniejszym ustaleniu terminu
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

23.07.2024
AUD 2.6063 PLN
CZK 0.1689 PLN
EUR 4.2810 PLN
GBP 5.0861 PLN
HUF 0.010973 PLN
SEK 0.3664 PLN
USD 3.9355 PLN
© 2010 - 2024 Accounting & Outsourcing s.r.o.